Påverka boendet

Att bo i en bostadsrättsförening

Som medlem i en bostadsrättsförening har du stor möjlighet att påverka ditt boende och detta är en av anledningarna till varför boendeformen har blivit så vanlig och populär. Medlemmar kan lämna förslag (motion) till föreningsstämman och om tillräckligt många stödjer förslaget (majoritet) blir detta verklighet. Detta kan röra boendemiljö, service, renovering eller andra boendefrågor. Naturligtvis kan förslaget medföra en kostnadshöjning vilket medför att månadsavgiften måste höjas, men möjligheten att kunna påverka sitt boende är värt mycket för många. 

Möjlighet att påverka som medlem

Varje år håller föreningen två stämmor. Ett medlemsmöte i maj och ett årsmöte i november. Vid årsmötet kan alla medlemmar vara med och välja styrelse och revisorer bland föreningens medlemmar. Inför dessa stämmor kan du som medlem kan lämna in motioner för att påverka föreningen. För att en motion ska kunna tas upp vid en föreningsstämma måste den ha lämnats in till styrelsen senast två veckor innan föreningsstämman ska hållas. Lämna gärna in din motion mycket tidigare än så och utforma den så tydligt som möjligt så att det blir lätt att fatta beslut. Ju längre tid i förväg du lämnar in motionen desto bättre kan styrelsen förbereda frågan så att beslut inte behöver skjutas upp till senare.
Läs gärna följande utmärkta artikel från en annan bostadsrättsförening om hur man utformar en motion och där finns även en mängd exempel 
på olika motioner som du kan utgå från. En av föreningsstyrelsens grundläggande uppgifter är att utreda motioner inför årsstämman. Dessa förberedande uppgifter kan bestå i att exempelvis ta reda på kostnader, vad lagar/stadgar säger om så behövs, och all information som är nödvändig för att medlemmarna ska kunna ta beslutet direkt på föreningsstämman. Styrelsen kommer förhålla sig 100 % neutral i sina svar på motionerna och inte skriva något personligt tyckande.

Protokoll

Protokoll från föreningsstämman ska enligt stadgarna vara tillgängligt för medlemmar senast tre veckor efter att stämman hållits. Det är endast stämmoprotokoll som samtliga våra medlemmar har rätt att ta del av. 

Protokoll från styrelsesammanträden är dock inte offentliga. Det beror på att de kan innehålla konfidentiella uppgifter om enskilda medlemmar, men revisorerna kan läsa protokoll från styrelsesammanträden för din räkning om du begär det. Är det något du undrar över kan du alltid vända dig till styrelsen. Har du intresse av att arbeta i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen, kontakta i så fall valberedningen eller styrelsen.

Extra information